Hur vi arbetar

Vi som jobbar med ungdom och konfirmation 2020-21 är:

Vi vill erbjuda meningsfull verksamhet i en öppen, trygg och modig miljö som främjar gemenskap och stödjer ungdomar att växa andligt och medmänskligt.”

ÖPPEN
Alla ungdomar är välkomna till oss oberoende kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning.

TRYGG
Vi arbetar medvetet för att förebygga utanförskap, mobbning, diskriminering samt sexuella trakasserier och övergrepp.

Trygghet innebär också att bemötas av en icke-dömande attityd och miljö. Du är fri att vara den du är och att växa och utvecklas i din egen takt. Du är också fri att uttrycka dina tankar, känslor, frågor och tvivel och bli tagen på allvar.

Vi vill inte bestämma vad du ska tycka, tänka, känna eller tro. Att lära känna sig själv är en livslång process som vi får utforska både enskilt och tillsammans med andra och med den/det vi kallar Gud. Vi erbjuder ett sammanhang för detta utforskande utgående från frågor, inspiration, kunskap, samtal, utmaningar, lugn, lekfullhet, allvar, dialog, upplevelser, kreativitet och ett lyssnande med öppet hjärta och nyfiket sinne – i en kristen kontext.

Trygghet innebär även att inte ducka för svårigheter och när saker blir fel, utan att bemöta, finnas till och vid behov även åtgärda och hitta vägar vidare.

Det måste vara tillåtet att ”rubba tryggheten” när något svårt eller obekvämt behöver lyftas och tas tag i. Det är lika viktigt att skapa modiga rum som det är att skapa trygga rum.

GEMENSKAP
Sverige räknas som ett av de mest individualistiska länderna i världen och det för med sig utmaningar som ensamhet, isolering och ökad psykisk ohälsa. Att känna att en hör till och hör hemma någonstans är oerhört viktigt för varje människa. I vårt arbete utgår vi från att varje ungdom vi möter är önskad, älskad, full av potential och utgör en viktig del i en större gemenskap och helhet. Vi strävar efter att våra olika verksamheter speglar detta och ger utrymme för den unga att utforska vad en sådan hållning i livet öppnar upp för.

Allt det där låter ju bra, men varför far unga illa inom kyrkan ändå?

NÄR DET BRISTER
En orsak till att unga far illa inom samfund som ska vara trygga är för att någon väljer att stiga över en gräns utgående från själviska syften. Unga far illa när vuxna missbrukar sin makt. Men kränkningar och övergrepp är inte bara individuella händelser utan de är även strukturella företeelser och därmed möjliga att förebygga genom strukturella förändringar. För oss som arbetar med unga innefattar det bl.a. att delta i fortbildning av personal och volontärer, följa uppdaterade riktlinjer och samarbeta med aktörer som arbetar för ungdomars väl. All personal som arbetar med ungdomar har anmälningsplikt.

SE – PRATA – HÖR

SE – PRATA – HÖR är en satsning inom ungdom och konfirmation för att a) förebygga att, b) bemöta när och c) åtgärda då unga far illa på olika sätt. I Farsta församling samarbetar vi med bl.a. fältassistenterna i Farsta stadsdel, skolor, fritidsgårdar, samt andra aktörer som arbetar för ungdomars hälsa och trygghet både inom och utanför kyrkan.BLINDA FLÄCKAR är arbetsnamnet på Farsta församlings anti-rasistiska arbete som sätter igång vintern 2020.

Alla människor har samma värde och ska behandlas med respekt. Aldrig mindre än så. Vi ser och blundar inte för den systematiska rasism som människor i Sverige utsätts för. Vi står upp för medmänsklighet och visar det även när det handlar om erfarenheter vi själva inte har eller inte själva helt förstår. Vi vet också att det är livsviktigt att få visat stöd när man är utsatt.


TRYGGA RUM – MODIGA MÖTEN är en satsning inom ungdom och konfirmation i Farsta församling för att förebygga, bemöta och åtgärda sexuella trakasserier och övergrepp. Vittnesmål från #vardjeljus* som är Svenska Kyrkans #metoo-upprop visar att ungdomar utgör en utsatt grupp. Insatser behövs kontinuerligt för att säkerställa trygga rum och modiga möten.

Vi har sedan 2018 aktivt deltagit i #vardeljus genom att:

  • ordna samtalskvällar och deltagit i församlingens #vardeljus-event
  • införskaffat boken Blunda inte – att förebygga sexuella övergrepp till alla distrikt
  • gjort kursen Trygga möten till en obligatorisk del av ledarutbildningen
  • tillsatt en ungdomsrepresentant för frågor kring #vardeljus

*#vardeljus är en del av #metoo och #metoosweden där anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor kan dela berättelser från Svenska kyrkan.


REGNBÅGSNYCKELN
Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Det bestämdes på Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) år 2013.

Modellen kallas för Regnbågsnyckeln. Församlingar som vill bli märkta med Regnbågsnyckeln jobbar med utbildningar och studiecirklar kring boken Så att jag kan komma in av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl. Processmodellen Regnbågsnyckeln erbjuds alla församlingar i Svenska kyrkan 2018.

Farsta församling har ännu inte certifierat sig, men vi på ungdom har initierat till ledningen att vi vill att församlingen gör det.


SAMARBETEN

HIMMEL OCH PANNKAKA

Himmel och Pannkaka är en öppen verksamhet för unga vuxna från 14 år och uppåt med funktionsvariationer. Himmel och Pannkaka är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan och Farsta fritid som ordnas i Söderledskyrkans ungdomslokaler. OBS! Verksamheten gör uppehåll tills vidare i förebyggande syfte för ev smittspridning av coronaviruset. Läs mera här. Församlingens kontakt för verksamheten är Lisa Israelsson (i vitt på bilden), Församlingspedagog, 08-683 63 21, lisa.israelsson@svenskakyrkan.se 

Himmel och pannkaka-teamet

Kontakt

Camilla Hellberg, pedagog
camilla.hellberg@svenskakyrkan.se
08-683 63 47

Anna Berg, präst
anna.berg@svenskakyrkan.se
08-683 63 07

Linn Fleisher Sjöberg, präst och verksamhetsansvarig för ungdom och konfirmation
linn.fleisher.sjoberg@svenskakyrkan.se
08-638 63 06


Läsåret 2020-21 medverkar även:

Anna Stiernstedt, diakon (ungdom)
anna.stiernstedt@svenskakyrkan.se
08-683 63 05

Katarina in de Betou, präst (konfirmation)
katarina.indebetou@svenskakyrkan.se
08-683 63 41